Ja es troba disponible una nova edició de l’Informe Econòmic Anual de l’Anoia. Aquest informe és una publicació amb més de 25 anys de continuïtat, que repassa  l’evolució de les principals variables socioeconòmiques dels darrers anys a la comarca de l’Anoia. L’informe fa un recull d’indicadors demogràfics, del mercat de treball, del teixit productiu i de l’habitatge, entre d’altres, a través de més de 320 gràfics, 38 taules i 27 de mapes, recollits en 270 pàgines.

Enguany, l’informe recupera algunes dades i aspectes que no s’havien pogut analitzar en els anys 2020 i 2021, degut a la manca d’actualització de les dades de la seguretat social, ofertes anualment per l’Observatori del Treball de la Generalitat de Catalunya. D’aquesta manera, s’ofereixen les dades d’afiliacions i comptes de cotització de la seguretat social, ofertes per Idescat, tot i que amb algunes limitacions.

L’informe econòmic és la principal publicació de l’Observatori Socioeconòmic de l’Anoia, que té per objectiu facilitar i difondre informació socioeconòmica a qualsevol persona o entitat a qui pugui ser-li útil. La seva tasca consisteix en recopilar, difondre i analitzar variables socioeconòmiques i ocupacionals a fi efecte de poder disposar de dades fiables sobre la realitat socioeconòmica local. Es poden descarregar els diferents informes econòmics anuals de l’Anoia en aquest apartat.

L’Observatori, impulsat per l’Ajuntament d’Igualada, forma part de la Xarxa d’Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) de la Diputació de Barcelona, que coordina els diferents observatoris locals i comarcals a nivell de la demarcació de Barcelona i que compta amb 25 anys de trajectòria.

Es pot consultar la web de l’Observatori i descarregar-se els diferents treballs, entre ells l’Informe Econòmic Anual 2022, a www.observatorianoia.cat. La web ofereix les diferents publicacions que es treballen des de l’Observatori, així com un recull d’estadístiques i estudis relacionats amb la comarca de l’Anoia.