El Centre d’anàlisi dels serveis municipals és una eina per tal d’analitzar els serveis que presten els municipis, desenvolupada per l’àrea de Serveis d’Assistència al Govern Local de la Diputació de Barcelona.

L’eina permet consultar quants són els serveis prestats pels municipis segons la seva obligatorietat: els anomenats vuit serveis “mínims”; el serveis obligatoris segons el llindar de la població; altres serveis obligatoris segons certes lleis sectorials; finalment, s’informa també dels serveis proveïts no obligatoris.
Es pot consultar també la forma amb què es gestionen els serveis. Sovint, els municipis de menor població i estructura cerquen solucions per a compartir la provisió dels serveis a partir de la Diputació de Barcelona, consorcis, mancomunitats o a través del seu consell comarcal, etc.

Els serveis es classifiquen també a l’eina web segons cinc matèries: serveis a les persones; educació, cultura i esports; territori i sostenibilitat; desenvolupament econòmic i ocupació; i els serveis generals. L’eina web es centra en especial en els serveis de competència municipal. Tanmateix informa també de serveis que no són de competència municipal, però que s’han considerat d’interès informar si el municipi disposa d’altres serveis com: connectivitat 4G o 5G, caixer o oficina bancària, etc.

Es pot accedir a l’eina per mitjà d’aquest enllaç.