Ja està disponible una nova versió de l’informe Igualada en xifres, amb totes les dades actualitzades a l’any 2021. L’informe és un recull de l’evolució socioeconòmica de diferents variables i indicadors de la ciutat d’Igualada, a partir de la recopilació de dades demogràfiques, de mercat de treball, teixit productiu, habitatge i ensenyaments dels darrers anys, entre d’altres.
L’Informe conté prop més de 300 gràfics, una trentena de taules i mapes, per tal de representar diferents aspectes de la composició i evolució d’aquestes variables. A més, s’ofereixen comparatives de variables i indicadors amb diferents ciutats de l’entorn d’Igualada.

Cal destacar que l’informe aporta informació amb dades desagregades a nivell inframunicipal, quan és possible; en aquest cas per seccions censals de la ciutat. Així, a més de la distribució de la població per seccions censals i les seves característiques, enguany també es presenten dades relatives al preu de lloguer de l’habitatge, o la renda mitjana a nivell inframunicipal.
En relació al mercat de treball i al teixit productiu, s’han usat dades proporcionades per l’INSS relatives al 2020 i 2021, ja que les darreres disponibles de l’Observatori del Treball eren les del 3r trimestre de 2020 i encara no hi ha una font alternativa que pugui resseguir l’històric de dades.

L’informe Igualada en xifres és una eina que, al costat de la publicació anual de l’Informe Econòmic de l’Anoia, realitzada també per l’Observatori Socioeconòmic de l’Anoia, contribueix a l’objectiu de facilitar i difondre informació socioeconòmica a qualsevol persona o entitat a qui pugui ser-li útil.

L’Observatori, impulsat per l’Ajuntament d’Igualada, forma part de la Xarxa d’Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) de la Diputació de Barcelona, que coordina els diferents observatoris locals i comarcals a nivell de la demarcació de Barcelona.

L’informe es pot descarregar en aquest enllaç, així com consultar els diferents informes dels darrers anys.