Ja es poden consultar les “Fitxes municipals” amb les dades actualitzades a l’any 2021 pels 33 municipis de la comarca de l’Anoia.

Les fitxes municipals són una eina que recull algunes variables socioeconòmiques relatives a cada un dels municipis de la comarca. Així, fa un repàs a la composició demogràfica del municipi i la seva evolució entre els anys 2011 i 2021, tot comparant-lo amb la mitjana anoienca i comarcal. També repassa la situació del mercat laboral, fent referència a la població activa del municipi i les seves característiques, així com la distribució per sectors d’assalariats i autònoms del municipi. L’evolució de les dades de contractació i d’atur també són objecte del recull. Igualment, es fa un apunt del teixit productiu del municipi, amb l’evolució del nombre d’empreses per sectors i tamany. Finalment es representen algunes variables relatives a l’habitatge, com són els habitatges iniciats i acabats al municipi, el nombre de contractes de lloguer i el seu preu mitjà.

Enguany, la novetat a les fitxes municipals rau en la inclusió del “Perfil municipal” extret de l’aplicatiu Mesura DEL, desenvolupat per la Diputació de Barcelona i la Xarxa d’Observatoris de Desenvolupament Local (XODEL). Aquesta eina permet elaborar un perfil de cada municipi, a través de ponderacions atorgades a diferents variables estadístiques. Així, el perfil inclou el posicionament del municipi en relació al mercat de treball, teixit empresarial, especialització productiva, transició econòmica, canvi climàtic,… així fins a 16 elements per poder establir comparatives entre els diferents municipis. En aquest cas, la majoria de dades fan referència a l’any 2020 (veure metodologia i font de dades de l’aplicació).

En el cas dels municipis de l’Anoia, hem comparat cada perfil municipal amb la mitjana comarcal però a través de l’aplicatiu es poden fer comparacions amb diferents àmbits territorials o en funció de la mida del municipi.

Val a dir que, degut al trencament de la sèrie d’assalariats, autònoms i empreses que proporcionava l’Observatori del Treball de la Generalitat de Catalunya i que va deixar de prestar a partir del 3r trimestre del 2020, hi poden haver algunes irregularitats en la sèrie històrica d’aquestes dades. Això és degut a què les dades de referència del 2020 i 2021 han estat proporcionades per l’Idescat, amb algunes limitacions, cosa que pot tenir un impacte en els resultats de la sèrie.