Una nova versió de l’informe Igualada en xifres, amb totes les dades actualitzades a l’any 2020, ja es troba disponible a la web. L’informe és un recull de l’evolució socioeconòmica de diferents variables i indicadors de la ciutat d’Igualada, a partir de la recopilació de dades demogràfiques, de mercat de treball, teixit productiu, habitatge i ensenyaments dels darrers anys, entre d’altres.

L’Informe conté prop més de 300 gràfics, una trentena de taules i mapes, per tal de representar diferents aspectes de la composició i evolució d’aquestes variables. A més, s’ofereixen comparatives de variables i indicadors amb diferents ciutats de l’entorn d’Igualada.

Cal destacar que l’informe aporta informació amb dades desagregades a nivell inframunicipal, quan és possible; en aquest cas per seccions censals de la ciutat. Així, a més de la distribució de la població per seccions censals i les seves característiques, enguany també es presenten dades relatives al preu de lloguer de l’habitatge, o la renda mitjana a nivell inframunicipal.

Un aspecte a tenir en compte en relació a aquest informe ha estat el retard en la provisió de dades del 4t trimestre de 2020 per part de l’Observatori del Treball i Model productiu, per la qual cosa la publicació s’han endarrerit notablement. Com s’explica en dit informe, per a l’any 2020 s’han usat dades proporcionades per Idescat relatives al mercat de treball i al teixit productiu, mentre que per l’anàlisi del teixit empresarial s’han mantingut les dades del 3r trimestre de 2020, les darreres disponibles de l’Observatori del Treball.

L’informe Igualada en xifres és una eina que, al costat de la publicació anual de l’Informe Econòmic de l’Anoia, realitzada també per l’Observatori Socioeconòmic de l’Anoia, contribueix a l’objectiu de facilitar i difondre informació socioeconòmica a qualsevol persona o entitat a qui pugui ser-li útil.

L’Observatori, impulsat per l’Ajuntament d’Igualada, forma part de la Xarxa d’Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) de la Diputació de Barcelona, que coordina els diferents observatoris locals i comarcals a nivell de la demarcació de Barcelona.

L’informe es pot descarregar en aquest enllaç, així com consultar els diferents informes dels darrers anys.