S’ha publicat una nova versió de l’informe Igualada en xifres, amb totes les dades actualitzades  a l’any 2018. L’informe és un recull de l’evolució socioeconòmica de diferents variables i indicadors de la ciutat d’Igualada, a partir de la recopilació de dades demogràfiques, de mercat de treball, teixit productiu, habitatge i ensenyaments dels darrers anys, entre d’altres.

L’Informe conté prop de 300 gràfics, una trentena de taules i 14 mapes, per tal de representar diferents aspectes de la composició i evolució d’aquestes variables. A més, aporta informació amb dades desagregades a nivell inframunicipal, quan és possible; en aquest cas per seccions censals de la ciutat. Una altra particularitat de dit informe és que també s’ofereixen comparatives de variables i indicadors  amb diferents ciutats de l’entorn d’Igualada.

L’informe Igualada en xifres és una eina que, al costat de la publicació anual de l’Informe Econòmic de l’Anoia, realitzada també per l’Observatori Socioeconòmic de l’Anoia, contribueix a l’objectiu de facilitar i difondre informació socioeconòmica a qualsevol persona o entitat a qui pugui ser-li útil.

L’Observatori, impulsat per l’Ajuntament d’Igualada, forma part de la Xarxa d’Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) de la Diputació de Barcelona, que coordina els diferents observatoris locals i comarcals a nivell de la demarcació de Barcelona.

L’informe es pot descarregar en aquest enllaç, així com consultar els diferents informes dels darrers anys.