Fonts de dades i indicadors

Recopilació de les principals fonts usades per a l'obtenció de dades

Les dades presents en aquesta web i en els diferents informes que conté han estat obtingudes a partir de les següents fonts d’informació:

Població municipal

Recompte del padró municipal d’habitants de la població per a l’any en curs. Registre actualitzat a 1 de gener (Idescat)

Densitat de població

Habitants per quilòmetre quadrat. És la relació entre el total de població resident del municipi en base al padró i la superfície en km2 d’aquest. Registre de l’any en curs actualitzat en relació a les dades del padró municipal (Hermes – Diputació de Barcelona).

Població resident a l'estranger

Persones que viuen habitualment a l’estranger, que tenen la nacionalitat espanyola, sigui o no aquesta l’única nacionalitat, i l’últim municipi al qual estan inscrites és qualsevol dels que hi ha a Catalunya. Registre de l’any en curs actualitzat en relació a les dades del padró municipal (Idescat)

Renda bruta familiar disponible

Mesura els ingressos que disposen els residents d’un territori per destinar-los al consum o a l’estalvi. Es calcula com a saldo del compte de renda de les famílies, és a dir, és la diferència entre el conjunt dels seus recursos i usos. Estimació municipal de l’any en curs (Hermes – Diputació de Barcelona).

Llocs de treball assalariat

Afiliacions al règim general de la Seguretat Social i al règim especial de la mineria del carbó (a 31 de desembre). Els resultats fan referència als afiliats en alta laboral o situacions assimilades a 31 de desembre de l’any de referència.  És un recompte dels treballadors assalariats segons el domicili que declara la empresa on treballin, no del domicili del treballador. Nota:  una mateixa persona es comptabilitza tantes vegades com situacions de cotització tingui, tant si té diverses activitats laborals en un mateix règim o en diversos (Idescat). A partir de 2020, les dades són ofertes per l’Idescat i preserven el secret estadístic de valors inferiors a 5, per la qual cosa la sèrie històrica es pot veure alterada.

Llocs de treball autònom

Afiliats en alta laboral o situacions assimilades al règim autònom a 31 de desembre de l’any de referència. Nota: una mateixa persona es comptabilitza tantes vegades com situacions de cotització tingui, tant si té diverses activitats laborals en un mateix règim o en diversos (Idescat). A partir de 2020, les dades són ofertes per l’Idescat i preserven el secret estadístic de valors inferiors a 5. A més, a partir del 2020 es comptabilitzen segons el municipi de l’activitat, per la qual cosa la sèrie històrica es pot veure alterada.

Població activa registrada

És la població activa local estimada a partir de la Taxa d’atur registral del Departament d’Empresa i Ocupació. De la Taxa d’atur registral s’obté (és difereix) el nombre d’actius registrats totals de cada municipi. Ve a substituir la població activa local estimada, calculada per la Diputació de Barcelona, amb un nou mètode de càlcul més aproximats, per la qual cosa la sèrie ha canviat respecte els anys precedents. Dada de referència: 4t trimestre de l’any en curs (Hermes – Diputació de Barcelona).

Atur registrat

Demandes d’ocupació registrades en les Oficines de Treball que estan actives l’últim dia laborable de cada mes. Una persona es classifica a l’atur registrat si és un demandant d’ocupació inscrit en una Oficina de Treball (i no es troba en cap de les situacions d’especificitat). Dada en referència a 31 de desembre de l’any en curs (Hermes – Diputació de Barcelona).

Taxa d'atur registral

Relació entre la població desocupada registrada a les oficines d’ocupació (SOC) i la població activa registrada local. Elaborada per la Diputació de Barcelona en col·laboració amb la Xarxa d’Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local, i a partir de la Taxa d’atur registral del Departament d’Empresa i Ocupació, i la Mostra de Vides Laborals de la Seguretat Social. Dada referida al desembre de 2015 (Hermes – Diputació de Barcelona).

Empreses

Nombre de comptes de cotització donats d’alta al règim general de la Seguretat Social i al règim especial de la mineria i el carbó a cada municipi. És una aproximació a la xifra real d’empreses en un territori, ja que hi poden haver diferencials en funció del seu registre i àmbit d’activitat. Dada relativa al quart trimestre de l’any. (Hermes – Diputació de Barcelona). A partir de 2020, les dades són ofertes per l’Idescat i preserven el secret estadístic de valors inferiors a 5, per la qual cosa la sèrie històrica es pot veure alterada.

Habitatges iniciats i acabats

Iniciats: Nombre d’expedients d’expedients i habitatges d’obra nova, en relació al municipi de referència, segons els visats d’obra dels col·legis d’aparelladors. Acabats: Certificats finals d’obra: nombre d’expedients i habitatges d’obra nova, per a tots els municipis de Catalunya, segons els certificats finals d’obra dels col·legis d’aparelladors. (Secretaria d’Habitatge i Millora urbana de la Generalitat de Catalunya)

Contractes de lloguer

Registre de les fiances de lloguer dipositades a l’Incasòl. Podem considerar que aquesta estadística té un caràcter censal ja que es basa en el recompte de tots els contractes de lloguer que han dipositat la fiança a l’Incasòl en el període considerat (Secretaria d’Habitatge i Millora urbana de la Generalitat de Catalunya)